مجوز شعبه ساری

مطابق با نامه تاییدیه مرکز اصناف و بازرگانان جمهوری اسلامی ایران مجوز راه اندازی شعبه ساری صادر گردید. امید است نمایندگان مستقل فروش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در چارچوب آموزشی شرکت، بیش از پیش با تلاش و همت خود ،در راه ایجاد سازمان فروشی مستحکم و مقتدر گام بردارند.

آویژه سگال، تجارت اخلاق مدار